Σκοπός

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση -

(α) Της αναγνώρισης στη Δημοκρατία, απόφασης περί μέτρων επιτήρησης που εκδόθηκε σε άλλο κράτος μέλος·

(β) της παρακολούθησης των μέτρων αυτών·

(γ) της παράδοσης του προσώπου στο οποίο επιβάλλονται τα μέτρα αυτά στο κράτος έκδοσης σε περίπτωση παράβασής τους· και

(δ) της διαδικασίας έκδοσης απόφασης περί μέτρων επιτήρησης στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, ο παρών Νόμος δεν παρέχει σε καμιά περίπτωση, κατά τη διεξαγωγή ποινικών διαδικασιών, δικαίωμα επίκλησης έκδοσης απόφασης περί μέτρων επιτήρησης.