Υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων

4. Ο παρών Νόμος δεν μεταβάλλει την υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και νομικών αρχών, όπως κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στον περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης διά την προάσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Κυρωτικό) Νόμο του 1962.