Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια-

«απόφαση περί μέτρων επιτήρησης» σημαίνει εκτελεστή απόφαση που λαμβάνεται στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας από αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τη δικονομία του, με την οποία επιβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο, αντί της προσωρινής κράτησής του, ένα ή περισσότερα μέτρα επιτήρησης·

«αρμόδια αρχή αναγνώρισης» όταν αναφέρεται σε αρχή της Δημοκρατίας σημαίνει την αρχή που καθορίζεται ως τέτοια στο εδάφιο (2) του άρθρου 5·

«αρμόδια αρχή έκδοσης» όταν αναφέρεται σε αρχή της Δημοκρατίας σημαίνει την αρχή που καθορίζεται ως τέτοια στο εδάφιο (1) του άρθρου 5·

«Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο» σημαίνει το Ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο που λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση 2008/976/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο»·

«κεντρική αρχή» σημαίνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως·

«κράτος έκδοσης» σημαίνει το κράτος μέλος στο οποίο έχει εκδοθεί απόφαση περί μέτρων επιτήρησης·

«κράτος εκτέλεσης» σημαίνει το κράτος μέλος στο οποίο διαβιβάζεται απόφαση περί μέτρων επιτήρησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9 και στο οποίο πραγματοποιείται η εποπτεία των μέτρων επιτήρησης·

«μέτρα επιτήρησης» σημαίνει τις υποχρεώσεις και τα μέτρα που επιβάλλονται σε φυσικό πρόσωπο, εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τη δικονομία του κράτους έκδοσης·

«πρόσωπο» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδίδεται απόφαση περί μέτρων επιτήρησης, δυνάμει της οποίας επιβάλλονται σε αυτό υποχρεώσεις και μέτρα επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση.