Τερματισμός δραστηριοτήτων

7.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων αποφασίσει να τερματίσει τις δραστηριότητές της, υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα σχέδιο δράσης για τη διαδικασία τερματισμού το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των πιστωτικών διευκολύνσεων.

(2) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) σχέδιο δράσης καθώς και ο τερματισμός δραστηριοτήτων υπόκεινται στην έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας.