Αναστολή άδειας εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστή

8.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αναστείλει τη δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου χορηγηθείσα σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή διαχειριστή άδεια, σε περίπτωση που–

(α) Σταθμίζοντας τη βαρύτητα των παραβάσεων που προβλέπονται στις παραγράφους (α) ή/και (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 21, αποφασίσει να μην προχωρήσει με την ανάκληση της άδειας, ή

(β) έχει υποψία για ισχυριζόμενη παράβαση διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των οδηγιών της Κεντρικής Τράπεζας ή των όρων της χορηγηθείσας στην εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή στο διαχειριστή άδειας.

(2) Εάν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) περιπτώσεις, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να θέσει εύλογη προθεσμία η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία γνωστοποίησης της αναστολής της άδειας, εντός της οποίας η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής θα πρέπει να λάβει διορθωτικά μέτρα.

(3) Εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2), η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής ενημερώνει την Κεντρική Τράπεζα αναφορικά με τη συμμόρφωσή της προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή τους όρους της εκδοθείσας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου άδειας.

(4) Εάν η Κεντρική Τράπεζα–

(α) Ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής συμμορφώθηκε με τις διατάξεις των εφαρμοστέων εδαφίων (2) και (3), ανάλογα με την περίπτωση, τερματίζει την αναστολή της άδειας και ενημερώνει γραπτώς την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή τον διαχειριστή, ανάλογα με την περίπτωση, ή

(β) δεν ικανοποιηθεί ότι η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής συμμορφώθηκε με τις διατάξεις των εφαρμοστέων εδαφίων (2) και (3), ανάλογα με την περίπτωση, παρατείνει πάραυτα την περίοδο αναστολής της άδειας και ενεργοποιεί τη διαδικασία ανάκλησής της.

(5) Κατά την περίοδο της αναστολής της άδειας, εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων, η εν λόγω εταιρεία δύναται να συνεχίσει τις λειτουργίες αυτής οι οποίες αφορούν στη διαχείριση των υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων, αλλά δεν επιτρέπεται να αγοράζει νέες πιστωτικές διευκολύνσεις.

(6) Κατά την περίοδο της αναστολής της άδειας διαχειριστή, ο διαχειριστής δύναται να συνεχίσει τις λειτουργίες του, οι οποίες αφορούν στη διαχείριση των υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων, αλλά δεν επιτρέπεται να αναλάβει τη διαχείριση νέων πιστωτικών διευκολύνσεων.