Εποπτεία δραστηριοτήτων εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων

10.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα εποπτεύει τις δραστηριότητες των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων προς διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων εξαγοράς και διαχείρισης πιστωτικών διευκολύνσεων με στόχο τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη Δημοκρατία.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα εφόσον κρίνει ότι επηρεάζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη Δημοκρατία δύναται να παρεμβαίνει στο ρυθμό των κατασχέσεων ενυπόθηκων ακινήτων με την έκδοση γενικών ή ειδικών οδηγιών ή κατευθυντήριων γραμμών.