Ελάχιστο κεφάλαιο

11.-(1) Κάθε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων οφείλει να διατηρεί ανά πάσα στιγμή ελάχιστο πληρωθέν μετοχικό κεφάλαιο ύψους εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000).

(2) Το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων επιτρέπεται να μειωθεί κάτω από το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) ελάχιστο κεφάλαιο όταν υπάρχει εγκεκριμένο από την Κεντρική Τράπεζα σχέδιο για τη διάλυση και ρευστοποίηση αυτής.