Επιβολή διοικητικών κυρώσεων

21. Ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, σε περίπτωση κατά την οποία νομικό πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή με τους όρους χορηγηθείσας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου άδειας ή οποιαδήποτε οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας εκδιδομένης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αφού καλέσει σε απολογία το εν λόγω νομικό πρόσωπο, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται-

(α) Για κάθε παράβαση να επιβάλει στο εν λόγω νομικό πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€250.000), αναλόγως της σοβαρότητας της παράβασης και, εάν η παράβαση συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται και το νομικό πρόσωπο ή το μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή ο διευθυντής αρνούνται ή παραλείπουν να συμμορφωθούν, διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατόν ευρώ (€100) μέχρι τριάντα χιλιάδων ευρώ (€30.000) για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης. ή/και

(β) με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση να αναστείλει ή να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα στο νομικό πρόσωπο άδεια.