Περιορισμοί για λόγους εθνικού συμφέροντος

6Α. Ανεξαρτήτως των διατάξεων των άρθρων 5 και 6, η Κεντρική Τράπεζα για λόγους εθνικού συμφέροντος δύναται –

(α) Να αρνηθεί σε νομικό πρόσωπο τη χορήγηση άδειας για εξαγορά πιστωτικών διευκολύνσεων στη Δημοκρατία,

(β) να μην επιτρέψει την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, και

(γ) να μην επιτρέψει το διορισμό συμβούλου σε διοικητικό όργανο εταιρείας εξαγοράς πιστώσεων.