Ίδρυση και σύνθεση του Διοικητικού Δικαστηρίου

3. Τηρουμένων των διατάξεων του περί της 'Ιδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας Νόμου, καθιδρύεται Διοικητικό Δικαστήριο με αποκλειστική δικαιοδοσία να αποφασίζει σε πρώτο βαθμό επί πάσης προσφυγής η οποία υποβάλλεται δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, συγκείμενο από έναν (1) Πρόεδρο και από δικαστές, ο αριθμός των οποίων δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6), οι οποίοι διορίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.