Ερμηνεία

2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«απόφαση, πράξη ή παράλειψη» έχει την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από την παράγραφο 1 του Άρθρου 146 του Συντάγματος·

«απόφαση αφορώσα σε διαδικασίες διεθνούς προστασίας» [Διαγράφηκε]·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Διοικητικό Δικαστήριο» σημαίνει το δικαστήριο που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 3·

«όργανο, αρχή ή πρόσωπο» έχει την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από την παράγραφο 1 του Άρθρου 146 του Συντάγματος·

«προσφυγή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο από το Άρθρο 146 του Συντάγματος·

«φορολογική διαφορά» σημαίνει διαφορά η οποία προκύπτει από την επιβολή ή βεβαίωση φόρων, τελωνειακών δασμών, τελών και εισφορών, ή δημοτικών φόρων, τελών και εισφορών και περιλαμβάνει διαφορά η οποία προκύπτει από πράξεις που επιβάλλουν κυρώσεις λόγω παραβάσεως διατάξεων της εκάστοτε σε ισχύ φορολογικής νομοθεσίας, ή από απαίτηση επιστροφής φόρου που καταβλήθηκε εκ λάθους ή χωρίς να οφείλεται, ή από ανάκληση φορολογικής δήλωσης.

(2) Όροι οι οποίοι δεν καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από τις διατάξεις του περί Δικαστηρίων Νόμου.