Λήψη της απόφασης από το δικαστήριο και ενημέρωση του καταδικασθέντος

26.(1) Στο τέλος της αναφερόμενης στο άρθρο 23 χρονικής περιόδου, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας υποβάλλει στο αρμόδιο δικαστήριο όλα τα σχετικά στοιχεία και το δικαστήριο αποφασίζει είτε τη συνέχιση της υποχρέωσης κοινοποίησης για περαιτέρω περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη είτε τη διακοπή αυτής.

(2) Σε περίπτωση το δικαστήριο αποφασίσει τη συνέχιση της υποχρέωσης ειδοποίησης, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας υποβάλλει στο αρμόδιο δικαστήριο όλα τα σχετικά στοιχεία κατά το τέλος της χρονικής περιόδου που καθορίζεται στην απόφαση αυτή, και το δικαστήριο αποφασίζει εκ νέου είτε τη συνέχιση της υποχρέωσης ειδοποίησης για περαιτέρω περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη είτε τη διακοπή αυτής.

(3) Η Αστυνομία ενημερώνει τον καταδικασθέντα, όχι αργότερα από την ημερομηνία κατά την οποία συμπληρώνονται τα δεκαπέντε (15) ή τα οκτώ (8) έτη, ανάλογα με την περίπτωση, κατά πόσο συνεχίζεται ή τερματίζεται η υποχρέωση ειδοποίησης, με επίδοση της απόφασης του δικαστηρίου.

(4) Κατά τη λήψη της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) απόφασης, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

(α) Την πιθανότητα ο καταδικασθείς να αποτελεί κίνδυνο πρόκλησης σεξουαλικής βλάβης στον πληθυσμό ή σε μέρος του πληθυσμού της Δημοκρατίας,

(β) τη σοβαρότητα του αδικήματος ή των αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε, στην οποία καταδίκη βασίζεται η υποχρέωση ειδοποίησης,

(γ) το χρονικό διάστημα που παρήλθε από τη διάπραξη του αδικήματος ή των αδικημάτων,

(δ) κατά πόσο ο καταδικασθείς διέπραξε αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου,

(ε) την ηλικία του καταδικασθέντος κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από το δικαστήριο,

(στ) την ηλικία του καταδικασθέντος κατά το χρόνο της διάπραξης του αδικήματος,

(ζ) την ηλικία του ανήλικου προσώπου που ήταν το θύμα τέτοιου αδικήματος και τη διαφορά ηλικίας μεταξύ του θύματος και του καταδικασθέντος,

(η) οποιαδήποτε άλλη καταδίκη για αδίκημα που περιλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο ή/και αδίκημα κατά των ηθών εναντίον ανήλικου προσώπου δυνάμει των διατάξεων του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου,

(θ) κατά πόσο εκκρεμεί ποινική διαδικασία εναντίον του καταδικασθέντος για αδίκημα που περιλαμβάνεται στον παρόντα Νόμο ή/και αδίκημα κατά των ηθών εναντίον ανήλικου προσώπου δυνάμει των διατάξεων του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου,

(ι) οποιαδήποτε στοιχεία κατατέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου αναφορικά με τον κίνδυνο που αποτελεί ο καταδικασθείς στον πληθυσμό ή σε οποιοδήποτε μέρος του πληθυσμού της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης της άποψης της Αρχής Εποπτείας,

(ια) οποιαδήποτε στοιχεία κατατέθηκαν από ή εκ μέρους του καταδικασθέντος που να καταδεικνύουν ότι αυτός δεν αποτελεί κίνδυνο στον πληθυσμό ή σε οποιοδήποτε μέρος του πληθυσμού της Δημοκρατίας,

(ιβ) οτιδήποτε άλλο το δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη λήψη της απόφασής του.