Αναθεώρηση επ’ αόριστον υποχρέωσης ειδοποίησης

25.(1) Η επ’ αόριστον υποχρέωση ειδοποίησης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23, αναθεωρείται μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από την ημερομηνία καταδίκης του καταδικασθέντος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο ήταν ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών κατά την ημερομηνία της καταδίκης του, η χρονική αυτή περίοδος μειώνεται στα οκτώ (8) έτη.

(2) Κατά τον υπολογισμό της αναφερόμενης στο εδάφιο (1) χρονικής περιόδου δε λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε χρονική περίοδος κατά την οποία ο καταδικασθείς βρίσκεται σε φυλάκιση ή σε κράτηση.