ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(ΑΡΘΡΟ 8)
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΟΥ

ΑΡ...................

Από το Υπουργείο Εσωτερικών / Επαρχιακή Διοίκηση

……………………………………….. χορηγείται άδεια στον ....................... από ……………………………… Διεύθυνση ………………………..Αρ. Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου …………………… (για φυσικά πρόσωπα και τον εκπρόσωπο νομικού προσώπου)

Σε περίπτωση νομικού προσώπου:

Oνομασία …………………………..… Υπόσταση ……….……………………………….

Αρ. Εγγραφής…………………….

να διενεργήσει έρανο σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου, με τους πιο κάτω όρους;

 

(α) Ο έρανος θα διενεργηθεί υπέρ …………………………………………………

(β) Ο έρανος θα γίνει με τον εξής τρόπο: ……………………….. (Σε περίπτωση οδικού εράνου, απαγορεύεται η παρουσία ερανιστών στα φώτα τροχαίας).

(γ) Ο έρανος θα γίνει στις ……………………………… (καθορίζεται επακριβώς η ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης). (Σε οργανωμένους φορείς είναι δυνατή η έκδοση άδειας διάρκειας μέχρι έξι μηνών).

(δ) Η περιοχή στην οποία θα γίνει ο έρανος θα είναι ………………………………….

(ε) Ο αριθμός των ερανιστών δεν θα υπερβαίνει τους …………..……………………

(στ) Το σχήμα του εμβλήματος ή του σήματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί θα είναι όπως το δείγμα που υποβλήθηκε στην αίτηση.

(ζ) Απαγορεύεται η διενέργεια εράνου έναντι αμοιβής ή προμήθειας από οποιοδήποτε πρόσωπο ή διαφημιστικό γραφείο, εκτός κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία, ενδεχομένως, επισυνάπτεται στην άδεια.

(η) Κάθε ερανιστής θα είναι υπόλογος για όλα τα χρήματα που συγκεντρώνει, στον διοργανωτή του εράνου, ο οποίος θα εκδίδει στον ερανιστή απόδειξη παραλαβής για κάθε ποσό.

(θ) Κάθε ερανιστής πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού εξουσιοδότησης υπογραμμένο από τον διοργανωτή, στο οποίο φαίνεται το σήμα που εγκρίθηκε για τον έρανο.

(ι) Ο διοργανωτής του εράνου υποχρεώνεται να τηρεί και να υποβάλει στην Αρχή Αδειών τριάντα (30) μέρες μετά την λήξη του εράνου, ακριβή λογαριασμό εσόδων και εξόδων τον οποίο να δημοσιεύσει σε δύο καθημερινές εφημερίδες.

(κ) Τα κουτιά ή δοχεία που χρησιμοποιούνται στον έρανο θα παραδίδονται στον διοργανωτή ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του, από το πρόσωπο που έχει την ευθύνη της φύλαξης τους και θα εκδίδεται απόδειξη παραλαβής.

(λ) Σε περιπτώσεις όπου δεν χρησιμοποιούνται κουτιά η δοχεία, για τα χρήματα που εισπράττονται, θα εκδίδεται σχετική απόδειξη είσπραξης.

(μ) Απαγορεύεται αυστηρά σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 16 ετών να ενεργούν ως ερανιστές και για πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Οι υποκινητές ανήλικων προσώπων τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εράνων Νόμου.

(ν) Κανένα πρόσωπο που παίρνει μέρος στη διενέργεια του εράνου δεν θα παρεμποδίζει μ’οποιοδήποτε τρόπο την τροχαία κίνηση, ή πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο ή δημόσιους χώρους και δεν θα εκφοβίζει ή απειλεί ή ασκεί οποιαδήποτε πίεση ή προκαλεί οποιαδήποτε ενόχληση σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

 

 

 

 

Ειδικοί όροι:

 

 

 

 

Ημερομηνία: προεδροσ αρχησ αδειων

 

 

Κοιν: Μέλη Αρχής Αδειών.