ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(ΑΡΘΡΟ 7)
Ο ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΩΝ ΝΟΜΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΑΝΟΥ

ΑΡ.........

Προς το Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών /

Έπαρχο …………….(συμπληρώνεται / διαγράφεται ανάλογα)

 

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

Υπηκοότητα:

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

Ημερομηνία

γέννησης:

 

Τόπος

Γέννησης:

 

Τόπος οικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(email):

 

 

Υπογραφή

 ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

 

Υπόσταση:

 

 

Στοιχεία Προέδρου ή άλλου εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του νομικού προσώπου:

 

Ο – Η Όνομα:

 

Επώνυμο:

 

 

Όνομα Πατέρα:

 

Επώνυμο Πατέρα:

 

 

Όνομα Μητέρας:

 

Επώνυμο Μητέρας:

 

 

Υπηκοότητα:

 

 

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας:

 

Α.Φ.Μ:

 

 

 

Ημερομηνία γέννησης:

 

Τόπος Γέννησης:

Τόπος οικίας:

 

Οδός:

 

Αριθ:

 

ΤΚ:

 

 

Τηλ:

 

Fax:

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(email):

 

 

 

Αρ. Μητρώου Εγγραφής (επισυνάπτεται)

 

Αρ. Φ.Π.Α.

 

Διεύθυνση νομικού προσώπου:

 

Τηλ.

 

Φαξ

 

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου

(email):

 

Πρόεδρος ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου Υπογραφή

Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας :

 

Σφραγίδα νομικού προσώπου

 

 

Εγώ ο …………………………………………., δηλώνω ότι προτίθεμαι να διενεργήσω έρανο σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Διενέργειας Εράνων Νόμου, όπως καταγράφεται πιο κάτω;

 

(α) Ο έρανος θα διενεργηθεί υπέρ …………………………………………………

 

(β) Ο έρανος θα γίνει με τον εξής τρόπο: ………………………………………..…….

 

(γ) Ο έρανος θα γίνει στις ……………………………………………. (καθορίζεται επακριβώς η ημερομηνία έναρξης και λήξης). (Σε οργανωμένους φορείς είναι δυνατή η έκδοση άδειας διάρκειας μέχρι έξι μηνών, με οποιουσδήποτε ειδικούς όρους ήθελε θέσει η Αρχή Αδειών).

 

(δ) Η περιοχή στην οποία θα γίνει ο έρανος θα είναι ………………………………….

 

(ε) Ο αριθμός των ερανιστών δεν θα υπερβαίνει τους …………..……………………

 

(στ) Το σχήμα του εμβλήματος ή του σήματος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί θα είναι όπως το δείγμα που επισυνάπτεται με την αίτηση.

 

(ζ) Γνωρίζω ότι απαγορεύεται η διενέργεια εράνου έναντι αμοιβής ή προμήθειας από οποιοδήποτε πρόσωπο ή διαφημιστικό γραφείο, εκτός κατόπιν έγκρισης του Υπουργού Εσωτερικών και δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν θα εμπλακεί οποιοδήποτε πρόσωπο ή διαφημιστικό γραφείο, έναντι αμοιβής ή προμήθειας / παρακαλώ όπως εξασφαλιστεί η απαιτούμενη έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών για την εμπλοκή του/των …………………………………………………… (προσώπου/ων ή διαφημιστικού γραφείου), του/των οποίου/ων η συνολική αμοιβή θα είναι…………………………%.( δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5% επί του συνόλου των εσόδων) (συμπληρώνεται και διαγράφεται ανάλογα).

 

(η) Δηλώνω υπεύθυνα ότι κάθε ερανιστής θα είναι υπόλογος σε μένα, για όλα τα χρήματα που συγκεντρώνει, ο οποίος θα εκδίδει στον ερανιστή απόδειξη παραλαβής για κάθε ποσό.

 

(θ) Κάθε ερανιστής θα είναι κάτοχος πιστοποιητικού εξουσιοδότησης υπογραμμένο από μένα, στο οποίο φαίνεται το σήμα που εγκρίθηκε για τον έρανο.

 

(ι) Ως διοργανωτής του εράνου δεσμεύομαι να τηρώ και να υποβάλω στην Αρχή Αδειών τριάντα (30) μέρες μετά την λήξη του εράνου ,ακριβή λογαριασμό εσόδων και εξόδων τον οποίο να δημοσιεύσω σε δύο καθημερινές εφημερίδες.

 

(κ) Τα κουτιά ή δοχεία που χρησιμοποιούνται στον έρανο θα παραδίδονται σε μένα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο μου, από το πρόσωπο που έχει την ευθύνη της φύλαξης τους και θα εκδίδεται απόδειξη παραλαβής.

 

(λ) Σε περιπτώσεις όπου δεν χρησιμοποιούνται κουτιά η δοχεία, για τα χρήματα που εισπράττονται, θα εκδίδεται σχετική απόδειξη είσπραξης.

 

(μ) Γνωρίζω ότι απαγορεύεται αυστηρά σε πρόσωπα ηλικίας κάτω των 16 ετών να ενεργούν ως ερανιστές και για πρόσωπα ηλικίας μεταξύ 16 και 18 ετών, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

 

(ν) Κανένα πρόσωπο που παίρνει μέρος στη διενέργεια του εράνου δεν θα παρεμποδίζει μ’οποιοδήποτε τρόπο την τροχαία κίνηση ή πρόσωπα που χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο ή δημόσιους χώρους και δεν θα εκφοβίζει ή απειλεί ή ασκεί οποιαδήποτε πίεση ή προκαλεί οποιαδήποτε ενόχληση σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

 

(ξ) Η άδεια δεν χορηγείται αν κατά τη γνώμη της Αρχής Αδειών, ο σκοπός του εράνου είναι παράνομος, εικονικός ή απαράδεκτος για λόγους δημόσιας πολιτικής ή ο σκοπός του εξυπηρετείται από Κυβερνητική πολιτική.