Διαμεταγωγή

18.-(1) Η διαμεταγωγή μέσω του εδάφους της Δημοκρατίας κατάδικου, ο οποίος μεταφέρεται στο κράτος εκτέλεσης, μπορεί να επιτραπεί, νοουμένου ότι το κράτος έκδοσης έχει διαβιβάσει σε αυτήν, μαζί με έγγραφη αίτηση διαμεταγωγής, αντίγραφο του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι δύναται να ζητηθεί από το κράτος έκδοσης όπως αποστείλει μετάφραση του πιστοποιητικού στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

(2) Η διαβίβαση των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) εγγράφων γίνεται με οποιοδήποτε μέσο που μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.

(3) Αρμοδία αρχή για την παραλαβή αίτησης διαμεταγωγής είναι η Κεντρική Αρχή, που είναι επίσης αρμόδια για να επιληφθεί της αίτησης για διαμεταγωγή του κατάδικου μέσω του εδάφους άλλου κράτους μέλους, σε περίπτωση που κράτος έκδοσης είναι η Δημοκρατία και οι πρόνοιες των εδαφίων (1), (2) και (8) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα.

(4) Με την παραλαβή του αιτήματος διαμεταγωγής, η Κεντρική Αρχή ενημερώνει πάραυτα το κράτος έκδοσης σε περίπτωση που η Δημοκρατία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο κατάδικος δεν θα διωχθεί ποινικά ή δε θα τεθεί υπό κράτηση ή ότι δε θα τεθεί άλλως πως υπό περιορισμό της ελευθερίας του στο έδαφος της Δημοκρατίας για τυχόν αδίκημα που διαπράχθηκε ή για ποινή που επιβλήθηκε πριν από την αναχώρηση του κατάδικου από το κράτος έκδοσης και τότε το κράτος έκδοσης δύναται να ανακαλέσει το αίτημα διαμεταγωγής.

(5) Η απόφαση επί της αίτησης διαμεταγωγής λαμβάνεται κατά προτεραιότητα και σε κάθε περίπτωση εντός επτά ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του εδαφίου (6), και κοινοποιείται στο κράτος έκδοσης με οποιοδήποτε μέσο που μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.

(6) Η λήψη απόφασης δυνάμει του εδαφίου (5) δύναται να αναβληθεί μέχρις ότου αποσταλεί η μετάφραση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο εδάφιο (1), νοουμένου ότι τέτοια μετάφραση έχει ζητηθεί.

(7) Ο κατάδικος δύναται να τεθεί υπό κράτηση μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο για τη διενέργεια της διαμεταγωγής μέσω του εδάφους της Δημοκρατίας.

(8) Σε περίπτωση διά αέρος διαμεταγωγής με προγραμματισμένο ενδιάμεσο σταθμό δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης διαμεταγωγής στο κράτος που αποτελεί τον ενδιάμεσο σταθμό, όμως, σε περίπτωση έκτακτης προσγείωσης, η Κεντρική Αρχή οφείλει, εντός εβδομήντα δύο ωρών, να παράσχει στο κράτος, στο έδαφος του οποίου διενεργείται η έκτακτη προσγείωση, τα έγγραφα και τις πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1).