Μεταφορά καταδίκων

17.-(1) Στην περίπτωση που κράτος έκδοσης είναι η Δημοκρατία και ο κατάδικος βρίσκεται στη Δημοκρατία, αυτός μεταφέρεται στο κράτος εκτέλεσης σε χρόνο που συμφωνείται μεταξύ της αρμόδιας αρχής έκδοσης και της αρμόδιας αρχής του κράτους εκτέλεσης και το αργότερο εντός τριάντα ημερών από την έκδοση οριστικής απόφασης για αναγνώριση της καταδικαστικής απόφασης και εκτέλεση της ποινής.

(2) Σε περίπτωση που η μεταφορά καταδίκου εντός της προθεσμίας του εδαφίου (1) δεν είναι εφικτή εξαιτίας απρόβλεπτων συνθηκών, οι αρμόδιες αρχές έκδοσης και εκτέλεσης έρχονται αμέσως σε επικοινωνία και η μεταφορά διενεργείται μόλις οι συνθήκες αυτές τερματιστούν˙ η αρμόδια αρχή έκδοσης οφείλει να ενημερώσει πάραυτα την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης και να συμφωνήσει μαζί της νέα ημερομηνία μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή η μεταφορά πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών από τη νέα συμφωνηθείσα ημερομηνία.