Προσωρινή σύλληψη καταδίκου

16. Σε περίπτωση που ο κατάδικος βρίσκεται στη Δημοκρατία, η Δημοκρατία δύναται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του κράτους έκδοσης που υποβάλλεται πριν την παραλαβή της καταδικαστικής απόφασης και του πιστοποιητικού ή πριν από τη λήψη απόφασης για αναγνώριση της καταδικαστικής απόφασης και εκτέλεση της ποινής, να συλλάβει τον κατάδικο ή να λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο προς εξασφάλιση ότι θα παραμείνει στο έδαφός της, εκκρεμούσης της απόφασης για αναγνώριση της καταδικαστικής απόφασης και για εκτέλεση της ποινής:

Νοείται ότι τυχόν παραμονή του κατάδικου υπό κράτηση δυνάμει του παρόντος άρθρου συνυπολογίζεται στην έκτιση της ποινής.