Ανάκληση πιστοποιητικού

15. Εφόσον η εκτέλεση της ποινής στο κράτος εκτέλεσης δεν έχει αρχίσει, η αρμόδια αρχή έκδοσης δύναται να ανακαλέσει το πιστοποιητικό, αιτιολογώντας την απόφασή της:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που κράτος εκτέλεσης είναι η Δημοκρατία, με την ανάκληση του πιστοποιητικού από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης δεν υποχρεούται πλέον σε εκτέλεση της ποινής.