Προθεσμία λήψης απόφασης περί εκτέλεσης της ποινής

14.-(1) Οριστική απόφαση για την αναγνώριση καταδικαστικής απόφασης και την εκτέλεση της ποινής λαμβάνεται εντός ενενήντα ημερών από την παραλαβή της καταδικαστικής απόφασης και του πιστοποιητικού, εκτός εάν υφίσταται λόγος αναβολής σύμφωνα με το άρθρο 12 του παρόντος Νόμου ή για λόγους ετοιμασίας μετάφρασης της απόφασης ή τμημάτων αυτής από το κράτος έκδοσης δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου.

(2) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η αρμόδια αρχή εκτέλεσης αδυνατεί να τηρήσει την προθεσμία του εδαφίου (1), ενημερώνει αμέσως και με οποιονδήποτε τρόπο την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης αναφέροντας σε αυτήν τους λόγους καθυστέρησης και το χρόνο που, κατά την εκτίμησή της, απαιτείται για τη λήψη οριστικής απόφασης.