Λήψη απόφασης περί εκτέλεσης της ποινής

13. Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης αποφασίζει, το ταχύτερο δυνατόν, κατά πόσο θα προχωρήσει σε αναγνώριση της καταδικαστικής απόφασης και σε εκτέλεση της ποινής, πληροφορεί σχετικά την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης και την ενημερώνει μεταξύ άλλων και ως προς την απόφασή της να προσαρμόσει την ποινή δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου.