Αναβολή της αναγνώρισης της καταδικαστικής απόφασης

12. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου είναι ελλιπές ή προδήλως δεν αντιστοιχεί στην καταδικαστική απόφαση, η αναγνώριση της καταδικαστικής απόφασης στη Δημοκρατία δύναται να αναβληθεί μέχρις ότου αυτό συμπληρωθεί ή διορθωθεί εντός ευλόγου προθεσμίας που ορίζεται από την αρμόδια αρχή εκτέλεσης.