Μερική αναγνώριση και εκτέλεση

11.-(1) Εάν η αρμόδια αρχή εκτέλεσης κρίνει σκόπιμο να εξετάσει το ενδεχόμενο να αναγνωρίσει την απόφαση και να επιβάλει την ποινή εν μέρει δύναται, πριν αποφασίσει να απορρίψει την αναγνώριση της καταδικαστικής απόφασης και της εκτέλεσης της ποινής στο σύνολό τους, να διαβουλευθεί με την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης με σκοπό την εξεύρεση συμφωνίας ως προνοείται στο εδάφιο (2).

(2) Οι αρμόδιες αρχές έκδοσης και εκτέλεσης δύναται να συμφωνήσουν, ανάλογα με την περίπτωση, σε μερική αναγνώριση και εκτέλεση της ποινής σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσουν, υπό τον όρο ότι η αναγνώριση και εκτέλεση αυτή δεν οδηγεί σε επιμήκυνση της έκτασης της ποινής:

Νοείται ότι, ελλείψει τέτοιας συμφωνίας, το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου ανακαλείται.