Διατάξεις αναφορικά με την εκτέλεση

19.-(1) Η ποινή θα εκτελείται στη Δημοκρατία με τον ίδιο τρόπο ως εάν να είχε εξ’ αρχής επιβληθεί από αρμόδιο δικαστήριο της Δημοκρατίας.

(2) Το χρονικό διάστημα στέρησης της ελευθερίας που έχει ήδη εκτιθεί, αφαιρείται από τη συνολική διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής.

(3) Κατόπιν σχετικής αίτησης, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης, ενημερώνει την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης αναφορικά με τις εφαρμοστέες διατάξεις για ενδεχόμενη πρόωρη ή υπό όρους αποφυλάκιση και το κράτος έκδοσης δύναται είτε να συμφωνήσει με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών είτε να ανακαλέσει το πιστοποιητικό.