Κανόνας ειδικότητας

20.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), πρόσωπο το οποίο μεταφέρεται στη Δημοκρατία, δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν διώκεται, καταδικάζεται ή στερείται με άλλο τρόπο της ελευθερίας του για αδίκημα άλλο από αυτό για το οποίο μεταφέρεται, το οποίο διαπράχθηκε πριν από τη μεταφορά του.

(2) Το εδάφιο (1) δεν εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν το πρόσωπο, μολονότι είχε τη δυνατότητα να εγκαταλείψει το έδαφος της Δημοκρατίας, δεν το έπραξε εντός σαράντα πέντε ημερών από την οριστική απόλυσή του ή επέστρεψε σε αυτήν, αφού το είχε εγκαταλείψει·

(β) όταν το αδίκημα δεν τιμωρείται με στερητική της ελευθερίας ποινή ή στερητικό της ελευθερίας μέτρο·

(γ) όταν η ποινική διαδικασία δεν συνεπάγεται την εφαρμογή μέτρου περιοριστικού της προσωπικής ελευθερίας·

(δ) όταν στο εν λόγω πρόσωπο ενδέχεται να επιβληθεί ποινή ή μέτρο που δεν συνεπάγονται στέρηση της ελευθερίας, ιδίως χρηματική ποινή ή υποκατάστατο μέτρο, ακόμα και αν αυτή η ποινή ή το μέτρο ενδέχεται να περιορίζει την προσωπική ελευθερία του·

(ε) όταν ο κατάδικος συναινεί στη μεταφορά·

(στ) όταν ο κατάδικος, μετά την μεταφορά του, παραιτήθηκε ρητά από το ευεργέτημα του κανόνα της ειδικότητας, όσον αφορά συγκεκριμένα αδικήματα που τελέσθηκαν προγενέστερα της μεταφοράς του˙ η δήλωση παραίτησης γίνεται ενώπιον του κατά το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου αρμόδιου δικαστηρίου, το οποίο προηγουμένως ενημερώνει τον κατάδικο για τις συνέπειες της παραίτησής του από τον κανόνα της ειδικότητας, καθώς και για το δικαίωμά του να παρίσταται με συνήγορο, εάν τούτο είναι αναγκαίο, και καταγράφεται στα πρακτικά·

(ζ) σε άλλες περιπτώσεις, πλην εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) έως (στ) ανωτέρω, οσάκις το κράτος έκδοσης δίδει τη συγκατάθεσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(3)(α) Η κατά την παράγραφο (ζ) του εδαφίου (2) συγκατάθεση ζητείται από την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται σ’ αυτήν και που συνοδεύεται από τις πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και από τη μετάφραση που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του εν λόγω άρθρου.

(β) Όταν ζητείται η συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής έκδοσης, αυτή αποφαίνεται το αργότερο σε τριάντα ημέρες από την παραλαβή της αίτησης, καθώς και της μετάφρασης και των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο (α)˙ συγκατάθεση απαιτείται στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση παράδοσης του κατάδικου σύμφωνα με τον περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται:

Νοείται ότι, αναφορικά με τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης παρέχει τις εγγυήσεις που προνοούνται στο υπό αναφορά άρθρο.