Αμνηστία, χάρη και αναθεώρηση της καταδικαστικής απόφασης

21. Οι πρόνοιες της τέταρτης παραγράφου του Άρθρου 53 του Συντάγματος εφαρμόζονται και επί καταδικαστικών αποφάσεων άλλων κρατών μελών που εκτελούνται στη Δημοκρατία.