Ενημέρωση για την παύση της εκτέλεσης της ποινής

22.-(1) Η Κεντρική Αρχή ενημερώνει πάραυτα την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης σχετικά με κάθε απόφαση ή μέτρο συνεπεία του οποίου η ποινή παύει αμέσως ή εντός ορισμένης προθεσμίας να είναι εκτελεστή.

(2) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος εκτέλεσης, μόλις ληφθεί από το κράτος έκδοσης η ενημέρωση σύμφωνα με το εδάφιο (1) ανωτέρω, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης τερματίζει την εκτέλεση της ποινής.