Ενημέρωση του κράτους έκδοσης

23.-(1) Η αρμόδια αρχή εκτέλεσης ενημερώνει αμελλητί, μέσω της Κεντρικής Αρχής, την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, με οποιοδήποτε μέσο που μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως-

(α) για το γεγονός ότι η εκτέλεση της ποινής καθίσταται πρακτικώς αδύνατη εξαιτίας της αδυναμίας εντοπισμού του κατάδικου στο έδαφος της Δημοκρατίας, οπότε δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση εκτέλεσης της ποινής στη Δημοκρατία·

(α1) για τη διαβίβαση της καταδικαστικής απόφασης και του πιστοποιητικού στην αρμόδια αρχή εκτέλεσης·

(β) για την οριστική απόφαση σχετικά με την αναγνώριση της καταδικαστικής απόφασης και την εκτέλεση της ποινής, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της απόφασης·

(γ) για οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την άρνηση αναγνώρισης της καταδικαστικής απόφασης και εκτέλεσης της ποινής σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος Νόμου, καθώς και για τους λόγους έκδοσης τέτοιας απόφασης·

(δ) για οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την προσαρμογή της ποινής, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, καθώς και για του λόγους τέτοιας απόφασης·

(ε) για το χρόνο έναρξης και λήξης της περιόδου της υπό όρους απόλυσης του κατάδικου, εφόσον το πιστοποιητικό που εκδόθηκε από το κράτος έκδοσης προνοεί κάτι τέτοιο.

(2) Η Κεντρική Αρχή ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης, με οποιοδήποτε μέσο αποτυπώνεται εγγράφως-

(α) για οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη μη εκτέλεση της ποινής δυνάμει του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου, καθώς και για του λόγους τέτοιας απόφασης·

(β) για τυχόν απόδραση του κατάδικου·

(γ) για το γεγονός ότι η ποινή έχει εκτελεστεί στο σύνολό της, μόλις η ποινή έχει εκτιθεί στο σύνολό της.