Συνέπειες μεταφοράς του κατάδικου

24.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2) και σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος έκδοσης, με την έναρξη έκτισης της ποινής στο κράτος εκτέλεσης, κάθε διαδικασία εκτέλεσης της ποινής στο έδαφος της Δημοκρατίας διακόπτεται.

(2) Το δικαίωμα εκτέλεσης της ποινής επανέρχεται στη Δημοκρατία μόλις αυτή ενημερωθεί από το κράτος εκτέλεσης για τη μερική μη εκτέλεση της ποινής σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 23 του παρόντος Νόμου.