Έξοδα

25. Με εξαίρεση τα έξοδα μεταφοράς του κατάδικου στο κράτος εκτέλεσης και τα έξοδα που προέκυψαν αποκλειστικά στο κράτος έκδοσης, τα έξοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος Νόμου επιβαρύνουν το κράτος εκτέλεσης.