Διαβίβαση της καταδικαστικής απόφασης και του πιστοποιητικού

6.-(1) Καταδικαστική απόφαση ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτής, συνοδευόμενη από πιστοποιητικό, όπως αυτό εκτίθεται στο Πρώτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, διαβιβάζεται στο κράτος εκτέλεσης από την αρμόδια αρχή έκδοσης, εάν το κράτος εκτέλεσης το ζητήσει, με οποιοδήποτε ασφαλή έγγραφο τρόπο και υπό συνθήκες που επιτρέπουν στο κράτος εκτέλεσης να διαπιστώσει τη γνησιότητά του. Το πρωτότυπο της απόφασης ή του επικυρωμένου αντιγράφου αυτής, καθώς επίσης και πρωτότυπο του πιστοποιητικού αποστέλλονται στο κράτος εκτέλεσης.

(2) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) πιστοποιητικό διατυπώνεται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας ή στην Αγγλική και φέρει την υπογραφή της αρμόδιας αρχής έκδοσης, η οποία βεβαιώνει το αληθές και ακριβές του περιεχομένου του.

(3) Η Δημοκρατία, ως κράτος εκτέλεσης, δύναται να ζητά όπως η καταδικαστική απόφαση ή ουσιώδη τμήματά της συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα, εφόσον θεωρεί το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ανεπαρκές, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά με την εκτέλεση της ποινής.

(4) Η προβλεπόμενη από το παρόν άρθρο διαβίβαση δε δύναται να διενεργηθεί σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή έκδοσης έχει ήδη διενεργήσει την εν λόγω διαβίβαση σε άλλο κράτος μέλος.

(5) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν είναι γνωστή στην αρμόδια αρχή έκδοσης, η αρμόδια αρχή έκδοσης, μέσω της Κεντρικής Αρχής, επιδιώκει με όλα τα απαραίτητα μέσα, περιλαμβανομένων των σημείων επαφής του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου, να λάβει πληροφορίες από το κράτος εκτέλεσης προς εξακρίβωση της αρμόδιας αρχής εκτέλεσης.