Προϋποθέσεις για τη διαβίβαση καταδικαστικής απόφασης στο κράτος εκτέλεσης

7.-(1) Εφόσον το πρόσωπο που έχει καταδικασθεί ευρίσκεται στο κράτος έκδοσης ή στο κράτος εκτέλεσης και νοουμένου ότι έχει συναινέσει στη διαβίβαση που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου, όπου τέτοια συναίνεση απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος Νόμου, η εν λόγω διαβίβαση διενεργείται σ’ ένα από τα ακόλουθα κράτη μέλη μόνο:

(α) Στο κράτος μέλος της εθνικότητας του καταδίκου, στο οποίο αυτός διαμένει·

(β) στο κράτος μέλος της εθνικότητας του καταδίκου, στο οποίο, μολονότι δεν είναι το κράτος μέλος στο οποίο διαμένει, ο κατάδικος θα μεταχθεί μετά την απαλλαγή του από την εκτέλεση της ποινής δυνάμει διαταγής απέλασης ή απομάκρυνσης που περιλαμβάνεται στην καταδικαστική απόφαση ή σε άλλη δικαστική ή διοικητική απόφαση ή σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο που αποτελεί συνέπεια της καταδικαστικής απόφασης·

(γ) σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β), του οποίου η αρμόδια αρχή συναινεί στη διαβίβαση της απόφασης και του πιστοποιητικού στο εν λόγω κράτος μέλος.

(2) Διαβίβαση της καταδικαστικής απόφασης και του πιστοποιητικού δύναται να λάβει χώρα εφόσον η αρμόδια αρχή έκδοσης ικανοποιηθεί, εν ανάγκη κατόπιν διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμοδίων αρχών έκδοσης και εκτέλεσης, ότι η εκτέλεση της ποινής από το κράτος εκτέλεσης θα διευκολύνει την κοινωνική επανένταξη του καταδίκου.

(3) Πριν τη διαβίβαση της καταδικαστικής απόφασης και του πιστοποιητικού, η αρμόδια αρχή έκδοσης δύναται να διαβουλευθεί με την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης με κάθε πρόσφορο μέσο:

Νοείται ότι η διαβούλευση είναι υποχρεωτική στην περίπτωση που προνοείται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1):

Νοείται περαιτέρω ότι στις περιπτώσεις υποχρεωτικής διαβούλευσης, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης οφείλει να ενημερώσει αμέσως την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης αναφορικά με την απόφασή της να συναινέσει ή όχι στη διαβίβαση της καταδικαστικής απόφασης.

(4) Κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3), η αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δύναται να υποβάλει στην αρμόδια αρχή έκδοσης αιτιολογημένη απόφαση, σύμφωνα με την οποία η εκτέλεση της ποινής στο κράτος εκτέλεσης δεν θα εξυπηρετούσε το σκοπό της κοινωνικής επανένταξης και της επιτυχούς επανένταξης του καταδίκου στην κοινωνία:

Νοείται ότι σε περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί διαβούλευση, αιτιολογημένη απόφαση δύναται να υποβληθεί πάραυτα μετά τη διαβίβαση της καταδικαστικής απόφασης και του πιστοποιητικού και σε τέτοια περίπτωση η αρμόδια αρχή έκδοσης εξετάζει την αιτιολογημένη απόφαση, για να αποφασίσει κατά πόσο θα αποσύρει ή θα διατηρήσει σε ισχύ το πιστοποιητικό.

(5) Διαβίβαση της καταδικαστικής απόφασης μαζί με το πιστοποιητικό δύναται να ζητηθεί με πρωτοβουλία της αρμόδιας αρχής εκτέλεσης, με την υποβολή σχετικού αιτήματος, προς την αρμόδια αρχή του κράτους έκδοσης.

(6) Ο κατάδικος δύναται επίσης να αιτηθεί στην αρμόδια αρχή έκδοσης ή εκτέλεσης όπως εκκινήσει διαδικασία διαβίβασης της καταδικαστικής απόφασης και του πιστοποιητικού.

(7) Η Δημοκρατία, ως κράτος έκδοσης, δεν υποχρεούται σε έγκριση των αιτημάτων που προνοούνται στα εδάφια (5) και (6).