Συναίνεση, γνώμη και ενημέρωση καταδίκου

8.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), καταδικαστική απόφαση συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή έκδοσης στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης μόνο κατόπιν συναινέσεως του καταδίκου, σύμφωνα με το δίκαιο του κράτους έκδοσης.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) συναίνεση δεν απαιτείται σε περίπτωση που η καταδικαστική απόφαση, συνοδευόμενη από το πιστοποιητικό, διαβιβάζεται:

(α) Στο κράτος μέλος της εθνικότητας του καταδίκου, στο οποίο ο αυτός διαμένει· ή

(β) στο κράτος μέλος, στο οποίο ο κατάδικος θα απελαθεί μετά την απαλλαγή του από την εκτέλεση της ποινής δυνάμει διαταγής απέλασης ή απομάκρυνσης που περιλαμβάνεται στην καταδικαστική απόφαση ή σε άλλη δικαστική ή διοικητική απόφαση ή σε οποιοδήποτε άλλο μέτρο που αποτελεί συνέπεια της καταδικαστικής απόφασης· ή

(γ) στο κράτος μέλος στο οποίο ο κατάδικος έχει διαφύγει ή επιστρέψει με άλλο τρόπο λόγω της ποινικής διαδικασίας που εκκρεμούσε εναντίον του στη Δημοκρατία ή μετά την καταδίκη του στη Δημοκρατία.

(3) Σε όλες τις περιπτώσεις που ο κατάδικος εξακολουθεί να βρίσκεται στη Δημοκρατία, του παρέχεται το δικαίωμα να εκφέρει γνώμη, γραπτώς ή προφορικώς:

Νοείται ότι η γνώμη του κατάδικου εκφράζεται από αυτόν προσωπικά εκτός εάν, κατά την κρίση του κράτους έκδοσης, ο κατάδικος δεν είναι σε θέση εξαιτίας της ηλικίας του ή της φυσικής ή πνευματικής του κατάστασης να εκφέρει γνώμη, οπότε το δικαίωμα ασκείται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

(4) Η γνώμη του κατάδικου λαμβάνεται υπόψη από την αρμόδια αρχή έκδοσης κατά την εξέταση αιτήματος διαβίβασης της απόφασης μαζί με το πιστοποιητικό.

(5) Όταν ο κατάδικος κάνει χρήση του δικαιώματος που του παρέχεται από το εδάφιο (3), η γνώμη του κατάδικου διαβιβάζεται στο κράτος εκτέλεσης. Σε περιπτώσεις όπου η γνώμη δίδεται προφορικά, η αρμόδια αρχή έκδοσης μεριμνά ώστε η γνώμη να είναι διαθέσιμη στο κράτος εκτέλεσης σε έγγραφη μορφή.

(6) Η αρμόδια αρχή έκδοσης ενημερώνει τον κατάδικο σε κατανοητή σε αυτόν γλώσσα, χρησιμοποιώντας το έντυπο που εκτίθεται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, για την απόφασή της να διαβιβάσει στο κράτος εκτέλεσης την καταδικαστική απόφαση μαζί με το πιστοποιητικό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο κατάδικος ευρίσκεται στο κράτος εκτέλεσης κατά τη λήψη της απόφασης αυτής, η αρμόδια αρχή έκδοσης διαβιβάζει το εν λόγω έντυπο στο κράτος εκτέλεσης, το οποίο ενημερώνει τον κατάδικο επί του περιεχομένου του.