Αναγνώριση καταδικαστικής απόφασης και εκτέλεση ποινής

9.-(1) Απόφαση που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου δύναται να αναγνωριστεί και η ποινή να εκτελεστεί σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, εφόσον η πράξη συνιστά αδίκημα σύμφωνα με το δίκαιο που εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία, ανεξαρτήτως της αντικειμενικής του υπόστασης ή του νομικού χαρακτηρισμού του.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), κάθε απόφαση που διαβιβάζεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Νόμου αναγνωρίζεται και εκτελείται στη Δημοκρατία, χωρίς έλεγχο του διττού αξιόποινου, για τα ακόλουθα ποινικά αδικήματα, όπως αυτά ορίζονται από το δίκαιο του κράτους έκδοσης και εφόσον τιμωρούνται στο κράτος αυτό με ποινή φυλάκισης ή με μέτρο στερητικό της ελευθερίας, με ανώτατο όριο ποινής τριών (3) τουλάχιστο χρόνων:

(α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση∙

(β) τρομοκρατία∙

(γ) εμπορία ανθρώπων∙

(δ) σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και παιδική πορνογραφία∙

(ε) παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών∙

(στ) παράνομη διακίνηση όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών∙

(ζ) δωροδοκία∙

(η) καταδολίευση, περιλαμβανομένης της απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά την έννοια της Σύμβασης της 26ης Ιουλίου 1995 σχετικά με την Προστασία των Οικονομικών Συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων∙

(θ) νομιμοποίηση προϊόντων εγκλήματος∙

(ι) παραχάραξη και κιβδηλεία νομίσματος, περιλαμβανομένου του ευρώ∙

(ια) ηλεκτρονικό έγκλημα∙

(ιβ) εγκλήματα κατά του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου του λαθρεμπορίου απειλούμενων ζωικών ειδών και του λαθρεμπορίου απειλούμενων φυτικών ειδών και ποικιλιών∙

(ιγ) παροχή βοήθειας για παράνομη είσοδο και διαμονή∙

(ιδ) φόνος εκ προμελέτης και ανθρωποκτονία εκ προθέσεως∙

(ιε) βαριά σωματική βλάβη˙

(ιστ) παράνομο εμπόριο ανθρώπινων οργάνων και ιστών∙

(ιζ) απαγωγή, παράνομη κατακράτηση και περιαγωγή σε ομηρία∙

(ιη) ρατσισμός και ξενοφοβία∙

(ιθ) οργανωμένες ή ένοπλες ληστείες∙

(κ) παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, περιλαμβανομένων των αρχαιοτήτων και των έργων τέχνης∙

(κα) υπεξαιρέσεις και απάτες∙

(κβ) αθέμιτη προστασία έναντι παράνομου περιουσιακού οφέλους και εκβίαση∙

(κγ) παράνομη απομίμηση και πειρατεία προϊόντων∙

(κδ) πλαστογραφία δημοσίων εγγράφων και εμπορία πλαστών δημοσίων εγγράφων∙

(κε) παραχάραξη μέσων πληρωμής∙

(κστ)λαθρεμπόριο ορμονικών ουσιών και άλλων αυξητικών παραγόντων∙

(κζ) λαθρεμπόριο πυρηνικών ή ραδιενεργών ουσιών∙

(κη) εμπορία κλεμμένων οχημάτων∙

(κθ) βιασμός∙

(λ) εμπρησμός∙

(λα) εγκλήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου∙

(λβ) αεροπειρατεία και πειρατεία∙

(λγ) δολιοφθορά.

(3) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης αναγνωρίζει την καταδικαστική απόφαση και λαμβάνει πάραυτα κάθε απαραίτητο μέτρο για την εκτέλεση της ποινής.

(4) Όπου η ποινή υπερβαίνει το ανώτατο όριο ποινής που προβλέπεται για παρόμοια αδικήματα δυνάμει του δικαίου που εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης προβαίνει σε προσαρμογή της, επιβάλλοντας το ανώτατο όριο ποινής που ισχύει στη Δημοκρατία για παρόμοιας φύσης αδικήματα.

(5) Σε περίπτωση που η ποινή δεν συνάδει ως προς τη φύση της με το κυπριακό δικαιϊκό σύστημα, η αρμόδια αρχή εκτέλεσης δύναται να προσαρμόσει αυτήν σε ποινή ή μέτρο που ανταποκρίνεται κατά το δυνατόν περισσότερο στην επιβληθείσα από το κράτος έκδοσης ποινή, αλλά σε καμία περίπτωση η ποινή δεν δύναται να μετατραπεί σε χρηματική ποινή.