Εκτέλεση ποινών βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης

26. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στο μέτρο που συνάδουν με τις διατάξεις του περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων Μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αναφορικά με το σκοπό εκτέλεσης ποινής ή μέτρου ασφαλείας στερητικού της ελευθερίας, όταν δυνάμει της παραγράφου (β) του άρθρου 14 του εν λόγω Νόμου, η αρμόδια δικαστική αρχή της Δημοκρατίας αρνήθηκε την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης άλλου κράτους μέλους ή όταν, κατά την εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης άλλου κράτους μέλους, ζήτησε όπως δοθεί η εγγύηση που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 15 του εν λόγω Νόμου.