Κατάργηση

27. Ο παρών Νόμος αντικαθιστά τις αντίστοιχες διατάξεις των πιο κάτω συμβάσεων:

(α) Περί της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Μεταφορά Καταδίκων της 21ης Μαρτίου 1983 και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Σύμβασης αυτής της 18ης Δεκεμβρίου 1997·

(β) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη Διεθνή Ισχύ των Ποινικών Αποφάσεων της 28ης Μαΐου 1970˙

(γ) του τίτλου ΙΙΙ, κεφάλαιο 5 της Σύμβασης της 19ης Ιουνίου 1990 περί εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 1985 σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα˙

(δ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ανάμεσα στα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Εκτέλεση Αλλοδαπών Ποινικών Αποφάσεων

στο βαθμό που αυτές ισχύουν μεταξύ της Δημοκρατίας και των λοιπών κρατών μελών, χωρίς ωστόσο να θίγεται η εφαρμογή τους μεταξύ της Δημοκρατίας και τρίτων κρατών.