Διαδικαστικοί κανονισμοί

28. Το Ανώτατο Δικαστήριο δύναται να εκδίδει διαδικαστικούς κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.