Αρμόδιες αρχές έκδοσης και εκτέλεσης καταδικαστικών αποφάσεων

4.-(1) Αρμόδια αρχή έκδοσης καταδικαστικών αποφάσεων στη Δημοκρατία είναι το κακουργιοδικείο ή το επαρχιακό δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση.

(2) Αρμόδια αρχή εκτέλεσης στη Δημοκρατία αναφορικά με καταδικαστική απόφαση άλλου κράτους μέλους είναι το επαρχιακό δικαστήριο, στην κατά τόπο δικαιοδοσία του οποίου πρόσωπο, το οποίο καταδικάσθηκε δυνάμει απόφασης άλλου κράτους μέλους, έχει τη συνήθη διαμονή του:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το άτομο δε διαμένει στη Δημοκρατία, αρμόδια αρχή εκτέλεσης είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας.