Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται αναφορικά με την αναγνώριση καταδικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε ποινικές διαδικασίες και την εκτέλεση ποινών, νοουμένου ότι ο κατάδικος ευρίσκεται στο κράτος έκδοσης ή στο κράτος εκτέλεσης.