Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει άλλη έννοια-

«αρμόδια αρχή έκδοσης» σημαίνει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου αρχή έκδοσης καταδικαστικών αποφάσεων στη Δημοκρατία∙

«αρμόδια αρχή εκτέλεσης» σημαίνει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου αρχή εκτέλεσης καταδικαστικών αποφάσεων στη Δημοκρατία∙

«Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο» σημαίνει το δίκτυο εθνικών σημείων επαφής των κρατών μελών που δημιουργήθηκε δυνάμει της Κοινής Δράσης 98/428/ΔΕΥ της 29ης Ιουνίου 1998 για τη διευκόλυνση της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος˙

«καταδικαστική απόφαση» σημαίνει αμετάκλητη απόφαση ή διάταγμα δικαστηρίου του κράτους έκδοσης με την οποία επιβάλλεται ποινή εναντίον φυσικού προσώπου˙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

«Κεντρική Αρχή» σημαίνει την Αρχή που καθορίζεται στο άρθρο 5 του παρόντος Νόμου·

«κράτος έκδοσης» σημαίνει το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο εκδόθηκε η καταδικαστική απόφαση·

«κράτος εκτέλεσης» σημαίνει το κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο διαβιβάζεται η καταδικαστική απόφαση προκειμένου να αναγνωριστεί και να εκτελεστεί˙

«πιστοποιητικό» σημαίνει το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο 6 του παρόντος Νόμου˙

«ποινή» σημαίνει την ορισμένου χρόνου στερητική της ελευθερίας ποινή ή το ορισμένου χρόνου στερητικό της ελευθερίας μέτρο, τα οποία επεβλήθησαν από δικαστήριο στα πλαίσια ποινικής διαδικασίας επί ποινικού αδικήματος.