Οπτικογραφημένη κατάθεση παιδιού

39.-(1) Στις περιπτώσεις όπου παιδί είναι μάρτυρας σε αδικήματα που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ του παρόντος Νόμου ή το θύμα είναι παιδί, οι διωκτικές αρχές εξασφαλίζουν ότι στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας των αδικημάτων αυτών, όλες οι συνεντεύξεις με το παιδί οπτικογραφούνται και ότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης οι συνεντεύξεις αυτές θεωρούνται ικανή μαρτυρία δυνάμει του περί Αποδείξεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Για την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι κανόνες που προβλέπονται στον περί Προστασίας Μαρτύρων Νόμο του 2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ειδικότερα:

(α) Το Δικαστήριο δύναται να διατάξει όπως το παιδί θύμα ή το παιδί μάρτυρας τύχει αντεξέτασης χωρίς να είναι παρόν, με τη χρήση κατάλληλης τεχνολογίας επικοινωνιών.

(β) Εφόσον είναι προς το όφελος του παιδιού θύματος ή παιδιού μάρτυρα το Δικαστήριο καθώς και οι διωκτικές αρχές προκειμένου να προστατεύσουν την ιδιωτική ζωή, την ταυτότητα και την εικόνα των παιδιών αποτρέπουν την κοινοποίηση πληροφοριών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.