Ειδικές διατάξεις για την προστασία των παιδιών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο ποινικής έρευνας και διαδικασίας

38.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 30 μέχρι 37 του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση παιδιού θύματος των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, και σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της γονικής μέριμνας σύμφωνα με τους Νόμους της Δημοκρατίας αποκλείονται από την εκπροσώπηση του παιδιού λόγω σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ αυτών και του παιδιού θύματος, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας διορίζεται ως εκπρόσωπος για το παιδί, για να το εκπροσωπεί στο πλαίσιο της διαδικασίας, σε συνεργασία με την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού.

(2) Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της υπεράσπισης των κατηγορουμένων, οι διωκτικές αρχές διασφαλίζουν ότι στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας των αδικημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 7, 8, 10 και 11 του παρόντος Νόμου, ότι:

(α) οι συνεντεύξεις με το παιδί θύμα πραγματοποιούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τότε που τα γεγονότα έχουν αναφερθεί στις διωκτικές αρχές·

(β) οι συνεντεύξεις με το παιδί θύμα πραγματοποιούνται, εφόσον είναι αναγκαίο, σε χώρους σχεδιασμένους ή προσαρμοσμένους για το σκοπό αυτό·

(γ) οι συνεντεύξεις με το παιδί θύμα διεξάγονται, εφόσον είναι αναγκαίο, από επαγγελματίες εκπαιδευμένους προς το σκοπό αυτό ή με τη βοήθειά τους και από άτομα του ιδίου φύλου·

(δ) όπου αυτό είναι δυνατό, όλες οι συνεντεύξεις με το παιδί θύμα διεξάγονται από το ίδιο πρόσωπο·

(ε) ο αριθμός των συνεντεύξεων με το παιδί θύμα είναι όσο το δυνατό περιορισμένος και οι συνεντεύξεις διεξάγονται μόνον όπου αυτό είναι αυστηρά αναγκαίο για τους σκοπούς των ποινικών ερευνών και διαδικασιών·

(στ) το παιδί θύμα μπορεί να συνοδεύεται από τον εκπρόσωπό του ή, κατά περίπτωση, ενήλικα της επιλογής του, εκτός αν έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση για το αντίθετο σχετικά με αυτό το πρόσωπο.