Έκδοση και ανανέωση άδειας παραμονής ή βεβαίωσης εγγραφής

55.-(1) Κατά τη λήξη της προσωρινής άδειας παραμονής ή της βεβαίωσης εγγραφής για περίσκεψη ή νωρίτερα, οι διωκτικές αρχές ενημερώνουν τον Υπουργό κατά πόσο το θύμα έχει επιδείξει σαφή βούληση συνεργασίας.

(2) Σε τέτοια περίπτωση ο Υπουργός, εφόσον ικανοποιηθεί κατόπιν ενημέρωσης από τις διωκτικές αρχές ότι:

(α) είναι σκόπιμο να παραταθεί η παραμονή του προσώπου αυτού στη Δημοκρατία, προς διευκόλυνση της έρευνας ή της δικαστικής διαδικασίας,

(β) το εν λόγω πρόσωπο έχει διακόψει κάθε σχέση με τους υπόπτους για τη διάπραξη των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και

(γ) εφόσον τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 43,

παραχωρεί, ατελώς, άδεια προσωρινής παραμονής ή βεβαίωση εγγραφής, διάρκειας ισχύος τουλάχιστον έξι μηνών, με την επιφύλαξη λόγων που συνδέονται με τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια, η οποία ανανεώνεται, ατελώς, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι εν λόγω προϋποθέσεις.

(3) Οι κάτοχοι της πιο πάνω προσωρινής άδειας παραμονής ή βεβαίωσης εγγραφής που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου ή της βεβαίωσης αναγνώρισης που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 46 του παρόντος Νόμου, έχουν τα δικαιώματα που καθορίζονται στο παρόν Μέρος.