Μη ανανέωση ή ανάκληση της προσωρινής άδειας παραμονής ή βεβαίωσης εγγραφής

56.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 42, η προσωρινή άδεια παραμονής ή η βεβαίωση εγγραφής που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 55, δύνανται να μην ανανεώνονται από τον Υπουργό, εφόσον δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 55 ή εφόσον η ποινική διαδικασία έχει περατωθεί με απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου, νοουμένου ότι μετά από εξατομικευμένη αξιολόγηση των διωκτικών αρχών και των ιατρικών υπηρεσιών διαπιστώνεται ότι είναι ασφαλής και προς το συμφέρον του θύματος η επιστροφή του στη χώρα καταγωγής του, ως μόνιμη λύση κοινωνικής επανένταξης και αποκατάστασής του:

Νοείται ότι οι πιο πάνω διατάξεις δεν επηρεάζουν το δικαίωμα κυκλοφορίας και διαμονής θύματος που είναι Ευρωπαίος πολίτης, όπως αυτό το δικαίωμα προβλέπεται στον περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), η προσωρινή άδεια παραμονής ή η βεβαίωση εγγραφής, που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 49 του παρόντος Νόμου, δύνανται να ανακαλούνται από τον Υπουργό, εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου, και ειδικότερα στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) Εάν το θύμα επανασυνδέσει τις σχέσεις του ενεργά, εκούσια και ιδία πρωτοβουλία με τους ύποπτους διάπραξης των ποινικών αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο

(β) εάν οι διωκτικές ή άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες κρίνουν ότι η συνεργασία του θύματος είναι δόλια ή ότι η καταγγελία του είναι δόλια ή καταχρηστική

(γ) όταν το θύμα παύσει να συνεργάζεται

(δ) όταν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν να σταματήσουν την ποινική διαδικασία·

(ε) για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) και τηρουμένων των διατάξεων τόσο του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, όσο και του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ο Υπουργός δύναται να παραχωρεί σε θύμα που είναι υπήκοος τρίτης χώρας ή Ευρωπαίος πολίτης, ακόμα και αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου, προσωρινή άδεια παραμονής ή, κατά περίπτωση, βεβαίωση εγγραφής περιορισμένης ισχύος, εφόσον κρίνει, μετά από την υποβολή σχετικών εξατομικευμένων αξιολογήσεων αναφορικά με την κατάσταση του θύματος από οποιαδήποτε εμπλεκόμενη υπηρεσία, ότι είναι προς το συμφέρον και την προστασία του θύματος η παραχώρηση άδειας παραμονής ή βεβαίωσης εγγραφής περιορισμένης ισχύος στη Δημοκρατία για ανθρωπιστικούς ή οποιουσδήποτε άλλους λόγους.