Προστασία θυμάτων που είναι ευρωπαίοι πολίτες ή υπήκοοι τρίτης χώρας από την απέλαση

52.- (1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 58, κανένα μέτρο επαναπατρισμού δεν λαμβάνεται εναντίον:

(α) πολίτη της Ένωσης ή μέλους της οικογένειάς του οποιασδήποτε υπηκοότητας σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής δυνάμει του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου του 2007, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή

(β) υπήκοου τρίτης χώρας, ανεξάρτητα από το κατά πόσο έχει νόμιμη ή παράνομη διαμονή στη Δημοκρατία δυνάμει του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

από τη στιγμή που οποιαδήποτε εμπλεκόμενη υπηρεσία εντοπίσει ή με οποιοδήποτε τρόπο ενημερωθεί αναφορικά με την πιθανότητα το εν λόγω πρόσωπο να είναι θύμα κατά την έννοια του παρόντος Νόμου και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγνώρισής του ως θύμα ή τη λήξη της προθεσμίας περίσκεψης που προβλέπεται στο άρθρο 45 ή τη μη ανανέωση ή ακύρωση ή ανάκληση της άδειας παραμονής ή της βεβαίωσης εγγραφής, που παρέχεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 55, ανάλογα με την περίπτωση.

(2) Οποιοσδήποτε λειτουργός εμπλεκόμενης υπηρεσίας ο οποίος εντοπίζει ή ενημερώνεται με οποιοδήποτε τρόπο αναφορικά με πρόσωπο που εμπίπτει στις κατηγορίες του εδαφίου (1), για το οποίο υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι αποτελεί θύμα κατά την έννοια του παρόντος Νόμου, ενημερώνει πάραυτα τον Υπουργό έτσι ώστε να αποτραπεί η έκδοση διαταγμάτων απέλασης εναντίον του σε περίπτωση που κατά τα άλλα συντρέχει οποιοσδήποτε λόγος επαναπατρισμού του.

(3) Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παρά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εκδόθηκε διάταγμα επαναπατρισμού και κράτησης εναντίον προσώπου που εμπίπτει στις κατηγορίες του εδαφίου (1), η εκτέλεση του διατάγματος επαναπατρισμού και κράτησης αναστέλλεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξακρίβωσης της ταυτότητάς του ως θύμα.