Εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Τμήματος

51. Οι διατάξεις του παρόντος Τμήματος εφαρμόζονται επιπρόσθετα των διατάξεων των άρθρων 42 μέχρι 50 του παρόντος Μέρους, ειδικά για θύματα που είναι ευρωπαίοι πολίτες ή υπήκοοι τρίτης χώρας.