Ακρόαση και προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων

31.–(1) Κάθε θύμα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει ως μάρτυρας στην ποινική διαδικασία και να προσκομίζει οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία διαθέτει.

(2) Η Αστυνομία καθώς και κάθε άλλη εμπλεκόμενη υπηρεσία, λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε σε συντονισμό μεταξύ τους, να εξασφαλίζουν ότι τα θύματα εξετάζονται και ανακρίνονται μόνον καθόσον είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της ποινικής διαδικασίας.