Σεβασμός των θυμάτων

30.-(1) Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες καθώς και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί μεταχειρίζονται τα θύματα με τον οφειλόμενο σεβασμό της αξιοπρέπειάς τους και αναγνωρίζουν τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντά τους, ιδίως στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας καθώς και διασφαλίζουν ότι τα ιδιαιτέρως ευάλωτα θύματα μπορούν τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, που ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στην κατάστασή τους.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 12 εφαρμόζονται κατ΄αναλογία αναφορικά και σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Μέρους.