Ποινικοποίηση της χρήσης των υπηρεσιών των θυμάτων

17. Όποιος εύλογα δύναται να υποθέσει ότι η εργασία που χρησιμοποιεί ή οι οποιεσδήποτε υπηρεσίες θύματος αποτελούν αντικείμενο των αδικημάτων που προβλέπονται στο παρόν Μέρος, είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι σε περίπτωση που το θύμα είναι παιδί, πρόσωπο που καταδικάζεται για αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης διά βίου ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται περαιτέρω ότι, για όλα τα αδικήματα του Μέρους ΙΙ που αφορούν σε υπηρεσίες θυμάτων οι οποίες αποτελούν αντικέιμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης, τυγχάνει αποκλειστικής εφαρμογής το άρθρο 17Α του παρόντος Νόμου.