Εμπορία ενήλικων προσώπων

6. Όποιος στρατολογεί, προσλαμβάνει, μεταφέρει, διακινεί, μεταβιβάζει, υποθάλπτει ή παραλαμβάνει ενήλικο πρόσωπο, στεγάζει ή υποδέχεται, ανταλλάσσει ή μεταβιβάζει τον έλεγχο ή και την εξουσία επί του προσώπου αυτού, με σκοπό την εκμετάλλευση του, μέσω:

(α) απειλών, ή/ και

(β) χρήσης βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, ή/ και

(γ) απαγωγής, ή/ και

(δ) δόλου ή απάτης, ή παραπλάνησης, ή/και

(ε) κατάχρησης εξουσίας ή μιας ευπαθούς θέσης, τέτοιας φύσεως ώστε το εν λόγω πρόσωπο να μην έχει άλλη αποδεκτή δυνατότητα παρά να υποταχθεί στην κατάχρηση, ή/ και

(στ) παροχής ή λήψης πληρωμών ή ωφελημάτων για εξασφάλιση της συγκατάθεσης του προσώπου που ασκεί έλεγχο επί άλλου προσώπου, ή/και

(ζ) χορήγησης οποιουδήποτε φάρμακου ή άλλης ουσίας με σκοπό να το ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη του ή την αντίσταση του, ή/και

(η) εικονικού χρέους,

είναι ένοχος κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα έτη.